F05012

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล
Name: Assistant professor Anongporn Salaiwarakul, Ph.D.
ตำแหน่ง: อาจารย์ (ข้าราชการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร:
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ไทย  1997
  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย  2002
  3. Doctor of Philosophy(Ph.D.)  Computer Science  University of Birmingham  อังกฤษ  2010
ผลงานวิจัย

 

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

Anongporn Salaiwarakul, Supanat Pipatboonyarat.. Thailand Tourism Ontology.International Conference on Engineering and Applied Science July 2014. 2014. None pp: P1132-1133.

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 

โครงการวิจัย
  1. อนงค์พร ไศลวรากุล, 2016, “การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น“.
  2. ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล,ไกรศักดิ์ เกษร, 2015, “การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1“.
  3. อนงค์พร ไศลวรากุล,ไกรศักดิ์ เกษร, 2015, “การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม“.
  4. ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล,ไกรศักดิ์ เกษร, 2014, “การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก“.
  5. อนงค์พร ไศลวรากุล, ธนวัฒน์ ขวัญบุญ, ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2013, “การศึกษาข้อมูลเชิงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวแบบภาพสามมิติเสมือนจริง“.
  6. ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล, 2012, “ข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับระบบการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพของบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในประเทศไทย“.
งานวิจัยที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
ห้องพัก:SC2-406
เบอร์โทร :
E-mail : anongporns@nu.ac.th