F05015

 

 

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
Name: Assistant professor Jaratsri Rungrattanaubol, Ph.D.
ตำแหน่ง: พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าภาควิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ

ประวัติการศึกษา

 1. Bachelor of Engineering(B.E.)   Second class honours in computing   University of London  อังกฤษ
 2. Master of Science(M.S.)   Parallel Computers and Computation   University of Warwick  อังกฤษ  1998
 3. Doctor of Philosophy(Ph.D.)   Computer Science   University of Warwick  อังกฤษ

 

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

 1. ungrattanaubol, Jaratsri, Anamai Na-udom, and Antony Harfield. An exploratory neural network model for predicting disability severity from road traffic accidents in Thailand2013. None None None None
 2. Jaratsri Rungrattanaubol and Anamai Na-udom. A Study on Search Algorithms for Constructing Optimal DesignsInternational Conference on Applied Statistics 2013 2013. None None None None
 3. Tongpadungrod, P., & Rungrattanaubol, J.. Influences of sensing positions on principal components and performance of a one-dimensional distributive tactile sensorSongklanakarin Journal of Science and Technology 2011. 33 (1) pp: 87-94 None จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล None

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 1. วิรัชมาศ สุขได้พึ่ง, จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, อนามัย นาอุดม., 2014, “การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิเชิงตั้งฉาก.“. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ปี 2557. pp: 173-177 None None None None None None None None
 2. ทนงศักดิ์ บุตรวงศ์,จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล และอนามัย นาอุดม, 2013, “การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการค้นหาเฉพาะที่แบบวนซ้ำสำหรับสร้างแผนการทดลองแบบเต็มปริภูมิ“. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556. กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา None กันยายน
 3. สุจิตตรา สาระคนธ์ และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, 2013, “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5“. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อพยากรณ์ผลการเรียนนิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์. None None None University of Phayao None March None None
 4. Jaratsri Rungrattanaubol1 , Anamai Na-udom1*, 2013, “A Study on Search Algorithms for Constructing Optimal Designs“. International Conference on Applied Statistics 2013. None None Maha sarakham, Thailand None None None ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล None
 5. Harfield A., Jormanainen I., Rungrattanaubol J., Pattaranit R., 2013, “An Open Monitoring Environment for primary school children engaged in tablet-based learning.“. Proceedings of the 2013 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2013. None None None None None None ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์ None
 6. Jaratsri Rungrattanaubol and Anamai Na-udom, 2012, ““. International Conference on Applied Statistics 2013 (ICAS2013). Maha Sarakham, Thailand. None
 7. Thipwan Kunthong, Anamai Na-udom, Jaratsri Rungrattanaubol, 2011, “Development of Statistical Approximation Model Using Weighted Error Adjustment Methods“. The 7th IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics and Applications (ICMSA 2011). pp: 525-538 None None School of Applied Statistics, NIDA None None None None None
 8. Jaratsri Rungrattanaubol, Anamai Na-udom and Antony Harfield., 2011, “An exploratory neural network model for predicting disability severity from road traffic accidents in Thailand.“. Proceeding of the Third International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2011. pp: 23-28 None None None None None None None None
 9. ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล1 และ อนามัย นาอุดม, 2011, “None“. การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อจาแนกความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุการจราจรทางบก. None None None None None None None None
 10. วิศรุต ขวัญคุ้ม, จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล และอนามัย นาอุดม, 2010, ““. An Application of Particle Swarm Optimization for Computer Simulated Experiments.. None
 11. P. Nakjai and J. Rungrattanaubol, 2010, “Multilayer Neural Networks for contacting load model of Distributive Tactile Sensing“. The 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering. Mae Fah Luang University, Chaing Rai, Thailand.. None

โครงการวิจัย

 1. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, อนามัย นาอุดม, 2016, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของแผนการทดลองและความแม่นยำในการ พยากรณ์ผลลัพธ์จากการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์“. None
 2. Jaratsri Rungrattanaubol, 2016, “การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน“.
 3. อนามัย นาอุดม, จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, 2015, “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม“. None
 4. อนามัย นาอุดม, จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, 2015, “การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง“. None
 5. Antony Harfield, จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, 2015, “แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย“. None
 6. Jaratsri Rungrattanaubol Anamai Na-udom, 2014, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นในการสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิเชิงตั้งฉาก“. None
 7. Jaratsri Rungrattanaubol, 2014, “การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง“.
 8. Jaratsri Rungrattanaubol, 2013, “เทคโนโลยีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก“.
 9. Jaratsri Rungrattanaubol, 2013, “การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึ่มการสืบค้นเฉพาะที่แบบวนซ้ำ“.
 10. Jaratsri Rungrattanaubol, 2013, “การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์แบบเชิงกำหนด“.
 11. Jaratsri Rungrattanaubol, 2012, “การศึกษาแผนการทดลองที่เหมาะสมและตัวแบบทางสถิติสำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์“.
 12. จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, Antony Harfield, 2012, “Definition-based languages for describing cross-platform applications on mobile devices“. None
 13. Jaratsri Rungrattanaubol, 2012, “อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์“.

งานวิจัยที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
ห้องพัก: Sc2-317
เบอร์โทร :

E-mail: jaratsrir@nu.ac.th