30 January 2020

F05019

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์
Name: Assistant professor Sanya Khruahong, Ph.D.
ตำแหน่ง: พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, ไทย  1998
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  ไทย,  2003
 3. Doctor of Philosophy (Ph.D.)  Computer Systems, University of Technology Sydney, ออสเตรเลีย,  2019

 

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

ปี 2551

 • สัญญา เครือหงษ์, สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง,”การพัฒนาเกมแนวต่อสู้โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจินและอัลกอริธึมแบบเอ-สตาร์ ” , วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Kmutnb, กรุงเทพฯ ฉบับที่ 7 ม.ค.-มิ.ย. 2551

ปี 2563

 • Tanawong T., Khruahong S., Roongrungsi A. (2020). The Performance Comparison of Models for Predicting the Risk of Losing Student Loan by Fuzzy Neural Network Method Multiple Linear Regression Analysis Method Naresuan University Journal: Science and Technology Volume 28 No.2 (April-June 2020). Impact Factor=0.097 (TCI กลุ่ม 1)

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

ปี 2546

 • S. Khruahong, S. Nitsuwat, P. Limmaneepraserth, “Thai Syllable Segementation for Text-to-Speech Synsthesis By using Suited-Syllable-Structure Mapping”, The 3rd International Symposium on Communications andInformation Technologies 2003 (ISCIT2003),Vol II, 3-5 Sep 2003, pp 948-952.

ปี 2550

 • สัญญา เครือหงษ์, บุญเสริม สร้างการนอก , พัชรี ศรีสวัสดิ์, “ระบบพิจารณาทุนการศึกษาออนไลน์ (Scholarship Online System)”, งานวิทยาศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 1, ม.นเรศวร 15-16 มี.ค. 2550 (โปสเตอร์)
 • สัญญา เครือหงษ์,บุญเสริม สร้างการนอก , พัชรี ศรีสวัสดิ์, “การพิจารณาทุนการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบผสม (Scholarships Decision via Internet by Compound DSS)” ,NCCIT 2007 ,Kmitnb 25-26 พ.ค. 2550
 • สัญญา เครือหงษ์, สมพงษ์ พวงมาลัย, เปรมฤดี มิตรชื่น, “ระบบแจ้งเตือนด้วยข้อความเสียงผ่านระบบเครือข่าย Alert System with Voice Message via Network System”, นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 ม.นเรศวร 28-29 ก.ค. 2550
 • สัญญา เครือหงษ์ , สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง, “การพัฒนาเกมแนวต่อสู้ โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจิน Fighting Game Development using CDX Engine” มหาสารครามวิจัยครั้งที่ 3 ม.มหาสารคราม 6-7 ก.ย. 2550

ปี 2551

 • สัญญา เครือหงษ์, ชนาธิป โตคำ, ณรงค์ศักดิ์ รอดคำทุย,”ระบบวินิจฉัยโรคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้แผนภูมิการวินิจฉัยโรค (คุณหมอออนไลน์)”, NCCIT2008,RMU 23-24 พ.ค. 2551
 • สัญญา เครือหงษ์, อดิเรก รุ่งรังษี, ณัฐพงศ์ มาเมือง,”ระบบค้นหาสถานที่แบบ 3 มิติ กรณีศึกษา อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”,NCCIT2008,RMU 23-24 พ.ค.
 • สัญญา เครือหงษ์, ชัชดนัย เนียมคนตรง, “การพัฒนาเกม NU Adventure “, นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 , ม.นเรศวร 28-29 ก.ค. 2551
 • สัญญา เครือหงษ์, พิทยา บุญผ่อง, กาญจนา เมืองทอง , “การพัฒนาโปรแกรมการสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงพูด”, มหาวิทยาลัยมหาสารครามวิจัยครั้งที่ 4, ม.มหาสารคราม 4-5ก.ย. 2551

ปี 2552

 • สัญญา เครือหงษ์, ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล, “การแบ่งคำภาษาไทยโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจในพจนานุกรม”, วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 2 ม.นเรศวร 9-10 มี.ค. 2552
 • สัญญา เครือหงษ์, จตุพร ดวงปัน, “ระบบธุรกิจการรับจัดงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”, NCCIT2009, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTNB 22-23 พ.ค. 2552

ปี 2556

 • สัญญา เครือหงษ์, ธนพงศ์ หมีทอง, เพ็ญนภา บุญคล้าย,”โปรแกรมตรวจสอบสถานะการส่ง EMS ของไปรษณียไทย” (โปสเตอร์), วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5 ม.พะเยา 4-5 มี.ค.56

ปี 2561

 • สัญญา เครือหงษ์. สัญญา จันทา, และสุภาวรรณ จันทร์ไพแสง (2561). “การหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมของไอบีคอนสำหรับระบบการนำทางในร่ม”, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2562

 • Olarik Surinta, Sanya Khruahong (2019, February), Tracking People and Object for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle using Face and Color Detection, The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology, Nan Province, Thailand (IEEE Xplore)
 • Winai Wongthai , Sanya Khruahong, Pasathon Srithong, and Muthita Samphao-ngoen (2019,February), The Development of an Internet of Things Mobile Application for Tracking an Electric Bus in a Campus, The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology, Nan Province, Thailand (IEEE Xplore)
 • Sanya Khruahong , Anongporn Salaiwarakul and Sanya Janta, (2019, May). Engagement Analysis of Facebook Fan Pages in Department of University via a Clustering Method, 11th Science Research Conference: SRC11, Bangkok Thailand (Abstract only)
 • Khruahong, S., & Surinta, O. (2019, November). Develop the Framework Conception for Hybrid Indoor Navigation for Monitoring inside Building using Quadcopter. The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019), Chiangmai Thailand (IEEE Xplore)
 • Yuan, Y., Kong, X., Fang, G., Liu, L., & Khruahong, S. (2019, December). Development of Semantic Model of Multi-Level-Building Navigation Using Indoor Ontology and Dijkstra’s Algorithm. In The 20th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies(PDCAT2019), Gold Coast, Australia (IEEE Xplore)

ปี 2563

 • ภิรายุ ตาดเกิด*, สัญญา เครือหงษ์.(2563). “ระบบวิเคราะห์ทุนการศึกษา โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUCC2020), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • ณัฐญากร มีอัฐมั่น*,สัญญา เครือหงษ์.(2563).”แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับคนตาบอดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”, The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUCC2020), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • กิจติชัย ไผ่โสภา*, สัญญา เครือหงษ์.(2563). “ระบบวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยแชทบอท”, The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUCC2020), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันชนะ จูบรรจง*, อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย, สัญญา เครือหงษ์, ร่มฉัตร ชูโชติ(2563), “การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอวกาศจากอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา พาสานจังหวัดนครสวรรค์”, The 12th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2020) จังหวัดนครสวรรค์, 26-29 พฤษภาคม 2563
 • สถาพร พรมเทศ*, สัญญา เครือหงษ์,กิจติชัย ไผ่โสภา (2563), “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนของกล่องเอกสารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์”, The 12th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2020) จังหวัดนครสวรรค์, 26-29 พฤษภาคม 2563

 

ห้องพัก: –
เบอร์โทร :  055-963233
Email: sanyak@nu.ac.th
Website: http://www.9sanya.com/