F05019

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์
Name: Assistant professor Sanya Khruahong, Ph.D.
ตำแหน่ง: พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่อื่นๆ : นายกสโมสรบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์, ที่ปรึกษาชมรมกลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ IT Man, NU eSports Club และ Youngsoft

ประวัติการศึกษา

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, ไทย,  1998
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  ไทย,  2003
 3. Doctor of Philosophy (Ph.D.)  Computer Systems, University of Technology Sydney, ออสเตรเลีย,  2019
 4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2020

หนังสือแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ปี 2563

 • ชื่อผลงาน:  “แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” งานร่วมกับ นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น  ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563
 • ชื่อผลงาน: “แอปพลิเคชันสื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องอะตอมและการรวมอะตอมของธาตุเป็นสารประกอบด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” งานร่วมกับ นางสาวนันทิตา ขันทอง ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

ปี 2551

 • สัญญา เครือหงษ์, สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง,”การพัฒนาเกมแนวต่อสู้โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจินและอัลกอริธึมแบบเอ-สตาร์ ” , วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Kmutnb, กรุงเทพฯ ฉบับที่ 7 ม.ค.-มิ.ย. 2551

ปี 2563

 • Tanawong T., Khruahong S., Roongrungsi A. (2020). The Performance Comparison of Models for Predicting the Risk of Losing Student Loan by Fuzzy Neural Network Method Multiple Linear Regression Analysis Method Naresuan University Journal: Science and Technology Volume 28 No.2 (April-June 2020). Impact Factor=0.097 (TCI กลุ่ม 1)
 • Khruahong S., Tadkerd P. (2020) Analysis of Scholarship Consideration Using J48 Decision Tree Algorithm for Data Mining. In: Luo Y. (eds) Cooperative Design, Visualization, and Engineering. CDVE 2020. Lecture Notes in Computer Science (Q2), vol 12341 (pp. 230-238). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60816-3_26
 • นันทิตา ขันทอง, สัญญา เครือหงษ์ และ เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว, “การพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสมือนสำหรับการเรียนรู้เรื่องธาตุและสารประกอบเคมี “, Journal of Applied Informatics and Technology, ฉบับที่ Vol.2 No.2 (2020) -July – December)

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

ปี 2546

 • S. Khruahong, S. Nitsuwat, P. Limmaneepraserth, “Thai Syllable Segementation for Text-to-Speech Synsthesis By using Suited-Syllable-Structure Mapping”, The 3rd International Symposium on Communications andInformation Technologies 2003 (ISCIT2003),Vol II, 3-5 Sep 2003, pp 948-952.

ปี 2550

 • สัญญา เครือหงษ์, บุญเสริม สร้างการนอก , พัชรี ศรีสวัสดิ์, “ระบบพิจารณาทุนการศึกษาออนไลน์ (Scholarship Online System)”, งานวิทยาศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 1, ม.นเรศวร 15-16 มี.ค. 2550 (โปสเตอร์)
 • สัญญา เครือหงษ์,บุญเสริม สร้างการนอก , พัชรี ศรีสวัสดิ์, “การพิจารณาทุนการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบผสม (Scholarships Decision via Internet by Compound DSS)” ,NCCIT 2007 ,Kmitnb 25-26 พ.ค. 2550
 • สัญญา เครือหงษ์, สมพงษ์ พวงมาลัย, เปรมฤดี มิตรชื่น, “ระบบแจ้งเตือนด้วยข้อความเสียงผ่านระบบเครือข่าย Alert System with Voice Message via Network System”, นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 ม.นเรศวร 28-29 ก.ค. 2550
 • สัญญา เครือหงษ์ , สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง, “การพัฒนาเกมแนวต่อสู้ โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจิน Fighting Game Development using CDX Engine” มหาสารครามวิจัยครั้งที่ 3 ม.มหาสารคราม 6-7 ก.ย. 2550

ปี 2551

 • สัญญา เครือหงษ์, ชนาธิป โตคำ, ณรงค์ศักดิ์ รอดคำทุย,”ระบบวินิจฉัยโรคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้แผนภูมิการวินิจฉัยโรค (คุณหมอออนไลน์)”, NCCIT2008,RMU 23-24 พ.ค. 2551
 • สัญญา เครือหงษ์, อดิเรก รุ่งรังษี, ณัฐพงศ์ มาเมือง,”ระบบค้นหาสถานที่แบบ 3 มิติ กรณีศึกษา อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”,NCCIT2008,RMU 23-24 พ.ค.
 • สัญญา เครือหงษ์, ชัชดนัย เนียมคนตรง, “การพัฒนาเกม NU Adventure “, นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 , ม.นเรศวร 28-29 ก.ค. 2551
 • สัญญา เครือหงษ์, พิทยา บุญผ่อง, กาญจนา เมืองทอง , “การพัฒนาโปรแกรมการสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงพูด”, มหาวิทยาลัยมหาสารครามวิจัยครั้งที่ 4, ม.มหาสารคราม 4-5ก.ย. 2551

ปี 2552

 • สัญญา เครือหงษ์, ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล, “การแบ่งคำภาษาไทยโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจในพจนานุกรม”, วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 2 ม.นเรศวร 9-10 มี.ค. 2552
 • สัญญา เครือหงษ์, จตุพร ดวงปัน, “ระบบธุรกิจการรับจัดงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”, NCCIT2009, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTNB 22-23 พ.ค. 2552

ปี 2556

 • สัญญา เครือหงษ์, ธนพงศ์ หมีทอง, เพ็ญนภา บุญคล้าย,”โปรแกรมตรวจสอบสถานะการส่ง EMS ของไปรษณียไทย” (โปสเตอร์), วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5 ม.พะเยา 4-5 มี.ค.56

ปี 2561

 • สัญญา เครือหงษ์. สัญญา จันทา, และสุภาวรรณ จันทร์ไพแสง (2561). “การหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมของไอบีคอนสำหรับระบบการนำทางในร่ม”, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2562

 • Olarik Surinta, Sanya Khruahong (2019, February), Tracking People and Object for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle using Face and Color Detection, The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology, Nan Province, Thailand (IEEE Xplore)
 • Winai Wongthai , Sanya Khruahong, Pasathon Srithong, and Muthita Samphao-ngoen (2019,February), The Development of an Internet of Things Mobile Application for Tracking an Electric Bus in a Campus, The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology, Nan Province, Thailand (IEEE Xplore)
 • Sanya Khruahong , Anongporn Salaiwarakul and Sanya Janta, (2019, May). Engagement Analysis of Facebook Fan Pages in Department of University via a Clustering Method, 11th Science Research Conference: SRC11, Bangkok Thailand (Abstract only)
 • Khruahong, S., & Surinta, O. (2019, November). Develop the Framework Conception for Hybrid Indoor Navigation for Monitoring inside Building using Quadcopter. The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019), Chiangmai Thailand (IEEE Xplore)
 • Yuan, Y., Kong, X., Fang, G., Liu, L., & Khruahong, S. (2019, December). Development of Semantic Model of Multi-Level-Building Navigation Using Indoor Ontology and Dijkstra’s Algorithm. In The 20th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies(PDCAT2019), Gold Coast, Australia (IEEE Xplore)

ปี 2563

 • ภิรายุ ตาดเกิด*, สัญญา เครือหงษ์.(2563). “ระบบวิเคราะห์ทุนการศึกษา โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUCC2020), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • ณัฐญากร มีอัฐมั่น*,สัญญา เครือหงษ์.(2563).”แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับคนตาบอดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”, The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUCC2020), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • กิจติชัย ไผ่โสภา*, สัญญา เครือหงษ์.(2563). “ระบบวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยแชทบอท”, The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUCC2020), มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพ, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันชนะ จูบรรจง*, อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย, สัญญา เครือหงษ์, ร่มฉัตร ชูโชติ(2563), “การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอวกาศจากอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา พาสานจังหวัดนครสวรรค์”, The 12th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2020) จังหวัดนครสวรรค์, 26-29 พฤษภาคม 2563
 • สถาพร พรมเทศ*, สัญญา เครือหงษ์,กิจติชัย ไผ่โสภา (2563), “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนของกล่องเอกสารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์”, The 12th Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2020) จังหวัดนครสวรรค์, 26-29 พฤษภาคม 2563

ปี 2564

 • ณัฐวุฒิ สุธรรมมา และ สัญญา เครือหงษ์, “แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอ่านและบอกข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา”, The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2), จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 25 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 769-774
 • วุฒิชัย ทรัพย์ประเสริฐ และ สัญญา เครือหงษ์, “ระบบแจ้งเตือนปริมาณฝุ่นภายในอาคารโดยไลน์แชทบอท”, The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2), จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 25 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 1002-1007
 • วรมินทร์ พรมศักดิ์ และ สัญญา เครือหงษ์, “ระบบเตือนไฟป่าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีลอรา”, The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2), จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 25 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 1032-1038
 • อธิวัฒน์ ศรีวัง และ สัญญา เครือหงษ์, “แอปพลิเคชันการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอาย”, The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2), จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 25 กุมภาพันธ์ 2564, หน้า 2084-2090

รางวัลที่เคยได้รับ

 • รางวัลชมเชยงานวิจัยในงานนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ
 • รางวัลการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 5 ปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี 2558
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี 2559
 • รางวัล “ระดับดีมาก” จากการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์ ปี 2563  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลที่ภาคภูมิใจอื่นๆ

 • ที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation เรื่อง “แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน”ปี 2551 โดย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ “สุดยอดเกมวัฒนธรรม” ชื่อ “เกมถามไทย” โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) 2553
 • ที่ปรึกษา รางวัลชมเชยการแข่งขันแอนนิเมชั่น หัวข้อ “เยาวชนกับการมีส่วนร่วมบนเส้นทางประชาธิปไตย” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กตต.) ปี
 • ที่ปรึกษาผ่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย จัดโดย NECTEC เรื่อง “โปรแกรมการตัดคำภาษาไทย” โดย นายปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล (NSC12: 2010)
 • ที่ปรึกษาผ่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย จัดโดย NECTEC เรื่อง “พจนานุกรมเสียงสองภาษาสำหรับคนตาบอด” โดย นายณัฐวุฒิ เหมะธุลิน, นส.พัชชามาศ กาแก้ว (NSC14:2012)
 • ที่ปรึกษาผ่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย จัดโดย NECTEC เรื่อง “โปรแกรมใช้งานสังคมออนไลน์สำหรับคนพิการทางด้านร่างกาย” โดย นายวีรยุทธ ชลารักษ์, นายภาณุพงษ์ ดงเย็น, นายสรรค์สรวง รักเสนาะ  (NSC14:2012)
 • ที่ปรึกษานิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เรื่อง โปรแกรมโซเซียลเน็ตสำหรับคนพิการ ในงานแสดงผลงานนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ที่ปรึกษานิสิตได้รับ รางวัลชมเชย เรื่อง โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนตาบอด ในงานแสดงผลงานนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ปรึกษาร่วมในชมรมนักพัฒนาซอฟท์แวร์รุ่นเยาว์ เพื่อผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม ค่าย Young Webmaster Camp ของสมาคมเว็บไซต์ไทย ซึ่งจัดใน มหาวิทยาลัยนเรศวร มา 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2553-2555
 • รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นที่สร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554
 • ที่ปรึกษาผ่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย จัดโดย NECTEC เรื่อง “แอปพลิเคชันตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนพิการทางสายตา” โดย นส.ณัฐญากร มีอัฐมั่น (NSC22: 2020) เป็นตัวแทนภาคเหนือ และได้รางวัลอันดับ ที่ 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

 

ห้องพัก: ห้องภาควิชาฯ
เบอร์โทร :  055-963261
E-mail: sanyak@nu.ac.th
Website: http://www.9sanya.com/