F05022

ชื่อ: อาจารย์พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
Name: Mr. PhisetphongSuthaphan
ตำแหน่ง: พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ:
ตำแหน่งด้านบริหาร: 

ประวัติการศึกษา

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สถิติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไทย  1994
  2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ไทย  2001

ผลงานวิจัย

 

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 

งานวิจัยที่น่าสนใจ

งานวิจัยที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
ห้องพัก: Sc2-306
เบอร์โทร :
E-mail: phisetphongs@nu.ac.th