F05024

 

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า
Name: Assistant professor Thanathorn Phoka, Ph.D.
ตำแหน่ง: พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ตำแหน่งด้านวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งด้านบริหาร: ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

ประวัติการศึกษา

  1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย  2002
  2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย  2004
  3. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไทย  2011

ผลงานวิจัย

 

ผลงานตีพิมพ์(Journal)

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ(Conference)

 

โครงการวิจัย

 

งานวิจัยที่น่าสนใจ
1.
2.
3.
ห้องพัก: Sc2-306
เบอร์โทร :
E-mail: thanathornp@nu.ac.th