หัวหน้าภาคอดีต-ปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

พ.ศ. 2547-2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สิทธิเดช


พ.ศ. 2555-2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล


พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์