ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานวิทยานิพนธ์และสหกิจศึกษา
ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
https://www.flaticon.com/authors/freepik

เกี่ยวกับภาควิชา

พ.ศ. 2547 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกจัดตั้งเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้แยกจากภาควิชาคณิตศาสตร์ มีงบประมาณที่บริหารจัดการเองและปัจจุบันภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรทั้ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกระดับคือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก.

https://www.flaticon.com/authors/freepik

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาหรือโคออป (coop) เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียน กับการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยรูปแบบทั่วไปคือการให้นิสิตไปทำงานจริงในระหว่างภาคเรียนการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีการให้คะแนนและมีหน่วยกิตให้ และนิสิตจะต้องทำรายงานวิชาการ จำนวน 1 เล่ม ที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษากำหนด.

https://www.flaticon.com/authors/freepik

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ (Undergraduate Thesis) ประกอบด้วยคำว่า วิทยากับนิพนธ์ คำว่า วิทยาในที่นี้ใช้หมายถึง วิชาการ คือ ความรู้ที่เป็นศาสตร์ในสาขาใดๆ ที่มีการศึกษากัน โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา คำว่า นิพนธ์ แปลว่า แต่งหนังสือ ดังนั้น วิทยานิพนธ์ จึงแปลว่า งานเขียนเชิงวิชาการอันเป็นผลงานจากการค้นคว้าวิจัยที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อรับปริญญา.