อาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ประศาสตร์ บุญสนอง
Associate professor Prasart Boonsanong
โทร 055-963229

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
Associate professor Chakkrit Snae Namahoot, Ph.D.
โทร 055-963223

 

ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว
Ekkasit Ttiamkaew, Ph.D.

 

อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี
Miss Nattavadee Hongboonmee
โทร 055-963221

อาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง
Mr.Wuttipong Ruanthong
โทร 055-963235

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
Assistant professor Janjira Payakpate, Ph.D.
โทร 055-963220

 

อาจารย์อดิเรก รุ่งรังษี
Mr.Adirek Roongrungsi
โทร 055-963237

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล
Assistant professor Anongporn Salaiwarakul, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทวิน ธนะวงษ์
Assistant professor Tawin Tanawong


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
Assistant professor Kreangsak Tamee, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
Assistant professor Jaratsri Rungrattanaubol, Ph.D.
โทร 055-963262

ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย
Assistant professor Winai Wongthai, Ph.D.
โทร 055-963234

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร
Associate professor Kraisak Kesorn, Ph.D.
โทร 055-963267

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์
Assistant professor Sanya Khruahong, Ph.D.
โทร 055-963233

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์
Assistant professor Sutasinee Jitanan, Ph.D.

ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม
Wansuree Massagram, Ph.D

อาจารย์พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์
Mr. Phisetphong  Suthaphan
โทร 055-963215

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
Assistant professor Duangduen Asavasuthirakul, Ph.D.
โทร 055-963227

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า
Assistant professor Thanathorn Phoka, Ph.D.

 

 

ดร. ณัฐพล คุ้มใหญ่โต
Nattapon Kumyaito, Ph.D.

Assistant professor Antony Harfield , Ph.D.
โทร 055-963262