สำหรับบัณฑิตศึกษา

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตทุกคนให้เป็นตามกรอบเวลาของหลักสูตร ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน 
ได้มีมติให้นิสิตปัจจุบันทุกคนวางแผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยให้นิสิตส่งแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

[1] แบบฟอร์ม GT-CSIT-01 แผนการดำเนินงาน - กำหนดให้ส่งภายในสัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละภาคการศึกษา 
(ภาคการศึกษานี้ขอให้ส่ง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560)
[2] แบบฟอร์ม GT-CSIT-02 ผลการดำเนินงาน - กำหนดให้ส่งภายในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา
[3] แบบฟอร์ม GT-CSIT-03 เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ - กำหนดให้ส่งภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนส่งเอกสารให้บัณฑิตวิทยาลัย

ทั้ง 3 แบบฟอร์ม จะต้องได้รับการรับรองโดย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จะให้เริ่มการวางแผนและรายงานผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2

: : หมายเหตุ : :
ขอให้นิสิตนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ นายยุทธพงษ์ คงถาวร (พี่ยุทธ) ห้อง SC2-110 (ชั้น 1) [ภายในกรอบเวลาที่กำหนด]

เอกสารแบบฟอร์ม (ไทย) > >

แนวปฏิบัติสำหรับการแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา > GT-CSIT-Guideline
GT-CSIT-01 [แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา] > GT-CSIT-01
GT-CSIT-02 [รายงานผลการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา] > GT-CSIT-02
GT-CSIT-03 [เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา] > GT-CSIT-03
แบบฟอร์มรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการ > CLICK

FORM (ENG) > >

GT-CSIT-01 | Thesis Plan Form for Graduate Study (Beginning of the term) > GT-CSIT-01-EN
GT-CSIT-02 | Thesis Plan Form for Graduate Study (End of the term) > GT-CSIT-02-EN
GT-CSIT-03 | Form for proposing the thesis’s exam committee (Graduate Study) GT-CSIT-03-EN-new