สอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ (23 เม.ย. 64)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับประเมินการอ่านภาษาไทย และแนะนำการเรียนรู้เฉพาะบุคคล สำหรับเด็กประถมศึกษา โดย นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : Assistant Professor Dr.Antony Harfield วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564…

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นายอนุรักษ์ นันตา (19 เม.ย. 64)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบระบบถ่ายโอนข้อมูลแบบกึ่งปิด โดย นายอนุรักษ์ นันตา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 –…

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่  9  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคาร SC2 (หน้าสำนักงานภาควิชาฯ)