ประเมินห้อง

ห้อง

QR Code

URL

SC2-414
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Click

SC2-313
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac

Click

SC2-308
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย

Click

SC2-307
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Click

SC2-212
ห้อง Slope

Click

SC2-110
ห้อง Self-study

Click