รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

ศิษย์เก่าหรือท่านใดสนใจเรียน ป.เอก ที่ ม.นเรศวร สาขา CS หรือ IT สามารถสมัครขอรับทุนเรียนฟรีได้ โดยจะได้ทั้งค่าเทอมและค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดหลักสูตร พร้อมไปทำวิจัยต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งจะต้องมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ ข้อมูลงานวิจัยหรือเมล์สอบถามส่วนตัวได้ที่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศกึษาที่สมัครรับทนุในรุ่นที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติด้านผลการเรียน
1.1 นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนอยู่ใน 35% แรกของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในสาขาวิชาที่เรียน โดยมี หนังสือรับรองจากภาควิชา หรือหลักสูตร หรือสำนักทะเบียน
1.2 นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ใน 35% แรกของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในสาขาวิชาที่เรียน โดยมีหนังสือรับรองจากภาควิชา หรือหลักสูตร หรือสำนักทะเบียน และมีผลการเรียนระดับปริญญาโท ไม่น้อย กว่า 3.20 และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือ นานาชาติ
  • เสนอที่ประชุมวิชาการ
  • ยื่นจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

  • มีผลงานวิชาการเผยแพร่ในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ บทความ หนังสือ ตำรา ฯลฯ ก็ได้

1.3 นักศึกษาปริญญาโทที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก (upgrade) จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ ใน 35% แรกของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในสาขาวิชาที่เรียน โดยมีหนังสือรับรองจากภาควิชา หรือหลักสูตร หรือส านัก ทะเบียน และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.20

ในการพิจารณาผลการเรียนของผู้สมัคร คปก. จะให้ความส าคัญกับผลการเรียนในรายวิชาหลักที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ นักศึกษาจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

2. คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษา

นักศึกษาต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี โดย คปก. จะพิจารณาจากผลการทดสอบคะแนน TOEFL, IELTS หรือคะแนนภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น CU-TEP , TU-GET , SEPT , KU-EPT และ TETET เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาต้องส่งผลคะแนนการทดสอบย้อนหลังที่ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับถึงวันสมัครขอรับทุน คปก. มาเพื่อประกอบการ พิจารณา

3. คุณสมบัติอื่นๆ

3.1 มีสัญชาติไทย และสามารถศึกษาวจิัยไดเ้ต็มเวลา ในขณะที่ไดร้ับทุน คปก. (3-5 ปี) อายุไม่เกิน 40 ปี โดยต้องศึกษาใน หลักสตูรปริญญาเอกภาคปกติในเวลาราชการ

3.2 นักศึกษาที่มีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจยัและพัฒนาดีเด่น (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร่ หรือสิทธิบตัร ฯลฯ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.3 ในบางกรณี คปก. อาจมีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ทุน และอาจจะให้ผู้ทรงคณุวุฒิประเมินความ เหมาะสมของนักศึกษา และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่เสนอมา

3.4 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับทุนนั้นๆ แล้ว เช่น ทุน พสวท. และทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สควค.) เป็นต้น จะไม่ได้รับการ สนับสนุนให้รับทุน คปก.

3.5 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากสถาบันการศึกษา โครงการหรือศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ ซึ่งสนับสนุน ทุนการศึกษาอยู่แล้ว จะพิจารณาให้ทุน คปก. เสริมในส่วนที่แหล่งทุนอื่นให้ต่ ากว่าทุน คปก.

3.6 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปีแล้ว คปก. จะให้ความส าคัญในการพิจารณาเป็นล าดับท้ายๆ

3.7 เนื่องจาก คปก. มีวัตถุประสงค์หลักที่จะผลิตดุษฏีบัณฑิตที่จะไปท าหน้าที่เป็นนักวิจัยระดับสูง คปก. จึงจะให้ความส าคัญ ระดับท้ายๆ กับผู้ขอรับทุนที่ท างานไม่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงและขอลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rgjadvisor.trf.or.th/doc/21/1-RgjAdvisee-Standard.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

** สนใจโทรสอบถามได้ที่ภาควิชา 055-963262 (วันเวลาราชการ)