ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายพงศ์กร จันทราช นิสิต ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย นายพงศ์กร จันทราช นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานความรู้ข้อมูลวัดในพระพุทธศาสนา สำหรับการสืบค้นเชิงเวลาของประวัติศาสตร์ล้านนา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา

Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง (5 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

Read more