ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายพงศ์กร จันทราช นิสิต ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

โดย นายพงศ์กร จันทราช นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานความรู้ข้อมูลวัดในพระพุทธศาสนา สำหรับการสืบค้นเชิงเวลาของประวัติศาสตร์ล้านนา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล กรรมการ

ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ กรรมการ

ดร.มารุต บูรณรัช กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม กรรมการและเลขานุการ