การประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

เชิญร่วมส่งผลงานในงาน การประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการเสวนา เรื่อง “Education Disruption” โดยมุ่งหวังว่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นกับประเทศอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 นั้นจะเป2นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ
ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตรNสุขภาพ และกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืน โดยความมุ่งหวังใหัเป2นเวทีที่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรูัประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูั
เพื่อการจัดหรือปรับกระบวนทัศน์ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และทำให้เกิดการกระตุ้น
การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ

**หากตีพิมพ์เป็น Proceeding ให้ส่งมาเป็น Full paper ไม่เกิน 15 หน้า**

  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการพิจารณา

  1.  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3.  วิทยาศาสตร์และสเทคโนโลยี
19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ชำระเงินต้องแก้ไขเอกสารครั้งที่ 2
(หลังจากพิจารณาผลงาน)
7-12 ธันวาคม 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไขและชำระเงิน
29 ธันวาคม 2561
นำเสนอผลงานวิจัย 24-25 มกราคม 2562

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารสานักงานอธิการบดีชั้น 2 เลขที่ 19 หมู6 2 ต.แม6กา อ.เมือง จ.พะเยา
โทร 0 5446 6666 ต6อ 1047 โทรศัพทNมือถือ 08 2629 1970
โทรสาร 0 5446 6714 E-mail: prconference@up.ac.th
Website: www.prc.up.ac.th
ติดต่อบทความ : (วริศรา คลังนุ6ม, รัชฏาภรณN แกHวสืบ)
ติดต่ออื่นๆ : (อัญชลีเทียมคีรี, สิริทัชญา พามณี)