ขอเชิญนิสิต ป.ตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต (27 ต.ค. 2561)

ขอเชิญนิสิต ป.ตรี สาขา Comsci และ IT ชั้นปีที่ 3 – 4
เข้าร่วมโครงการแนะแนววิชาชีพแก่นิสิต
ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)
กำหนดการ
เวลา 13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.15 – 13.25 น. กล่าวเปิดโครงการ
เวลา 13.25 – 15.00 น. แนะนำรุ่นพี่ ศิษย์เก่า และวิทยากร บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และ ด้านไอที”
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป รับอาหารว่าง และพบปะพูดคุยตามอัธยาศัย