คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย ประจำปี 2561

ด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย ประจำปี 2561 (The 2018 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Programming Contest) ขึ้น ซึ่ง ACM-ICPC เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยการจัดการแข่งขันนี้ จะมีนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ coach จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และภูมิภาคเอเซีย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ด้าน Algorithms ให้แก่นิสิต นักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ICPC Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการนี้ คณะฯ จะจัดให้มีการแข่งขันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยจะเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 76 ทีม (ทีมจากประเทศไทย และ ทีมจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 อัตราค่าลงทะเบียนทีมละ 5,000 บาท สำหรับทีมจากประเทศไทย และ 195 US Dollar สำหรับทีมประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์

https://www.ict.mahidol.ac.th/acmicpc/2018/index.html