ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน วิจัย/นำเสนอผลงาน

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุน วิจัย/นำเสนอผลงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

1.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย งปม.รายได้ คณะวิทยาศาสตร์

2.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยระยะสั้นในประเทศของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

3.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน งปม.รายได้ คณะวิทยาศาสตร์

4.หลักเกณฑ์การสนับสนุนนำเสนอผลงาน ต่างประเทศของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

5.หลักเกณฑ์สนับสนุนเสริมสร้างและพัฒนาการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

6.หลักเกณฑ์สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางต่างประเทศของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

7.หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนทำวิจัยระยะสั้น ต่างประเทศของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

8.หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ฯของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

9.หลักเกณฑ์สนับสนุนนำเสนอผลงานในประเทศของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

10. หลักเกณฑ์สนับสนุนวิจัยระยะสั้น ต่างประเทศของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์