โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจ” (8 พ.ย. 61)

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจ”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-407 (ชั้น 4)