ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตภาควิชาฯ ปี พ.ศ. 2562

ตามที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาทุนละ 2,500 บาท ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษา นั้น ในการนี้ เพื่อให้การรับสมัครทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุน  ดังนี้

 1. รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนละ 2,500 บาท
 2. คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
  • ต้องเป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้มีผลการเรียนดี หรือผู้ที่ช่วยเหลือกิจกรรมภาควิชาอย่างสม่ำเสมอ
  • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เอกสารแสดงผลการเรียน (GPA ไม่ต่ำกว่า 2.25)
 3. ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือกนิสิตทุน
  • นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอทุนได้ที่ https://sites.google.com/a/nu.ac.th/csit-nu-document-dowload/thun-kar-suksa-2562
  • ยื่นใบสมัครขอทุนที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 27 ธันวาคม 2561
  • สัมภาษณ์นิสิตทุกคนที่ขอรับทุน ในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง SC2-106
  • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ https://csit.nu.ac.th/webcsit/ หรือ CSITNU Page Facebook
  • พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต  ในวันที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ณ โถงอาคารคณิตศาสตร์

 

ทั้งนี้ การใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2561