ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนะธร พ่อค้า ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (23 มกราคม 2562)

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2) เวลา       17.00 –

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายนนท์ แสนประสิทธิ์ นิสิต ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (21 ม.ค. 2562)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรและนิสิต (10 ม.ค. 2562)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรและนิสิต (พิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โถงหน้าห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

Read more