ทุน ป.เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน 
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ หรือ เคมี
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
 หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่เว็บไซต์: https://www.ocsc.go.th/scholarship/king/ntu