โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หัวข้อ“Avalant ONeWeb มิติใหม่แห่งการพัฒนา Application” (27-29 เม.ย. 62)

โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หัวข้อ“Avalant ONeWeb มิติใหม่แห่งการพัฒนา Application” วันที่ 27 – 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SC2-308

Read more

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การประมวลผลภาพดิจิตอล” (23-26 เม.ย. 62)

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การประมวลผลภาพดิจิตอล” วิทยากรโดย ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ วันที่ 23-26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ SC2-308

Read more

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังการทำวิทยานิพนธ์และหลังสหกิจศึกษา (4 เม.ย. 2562)

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขา Comsci และ IT เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังการทำวิทยานิพนธ์และหลังสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)

Read more