ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า และ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม ได้รับการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “อุปกรณ์คีย์แพดรับค่าด้วยเซนเซอร์แบบอินฟราเรด”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า และ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร ในผลงาน “อุปกรณ์คีย์แพดรับค่าด้วยเซนเซอร์แบบอินฟราเรด”

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (31 พ.ค. 2562)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การปรับปรุงวิธีการแยกองค์ประกอบหลักสำหรับการรู้จำใบหน้า โดย นางสาวกังสดาล หาญเชิงชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 –

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ นิสิต ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (31 พ.ค. 2562)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การปรับปรุงการวิเคราะห์แบบระดับบนโดเมนความถี่ด้วยตัวกรองเกาส์เซียนหลายระดับ แบบปรับเหมาะสำหรับการตรวจจับบริเวณที่น่าสนใจ โดย นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายสรวีย์ โพธิ์พยอม นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (31 พ.ค. 2562)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การตรวจจับและรู้จำข้อความเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม โดย นายสรวีย์ โพธิ์พยอม อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00

Read more

สอบจบวิทยานิพนธ์ นายพงษ์หฤษฎ์ ศิริชัย นิสิต ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 มิ.ย. 62)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การตรวจจับและปรับสีของภาพที่มีความคลาดเคลื่อนของสีแบบอัตโนมัติ โดยใช้ทิศทางของการ์เดียน โดย นายพงษ์หฤษฎ์ ศิริชัย อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 –

Read more