โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย” (6 ก.ค. 62)

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย” วิทยากรโดย : คุณอรรคเดช พิมพา จากบริษัท HP Aluba วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ Algorithms for Graph Theory และ Algorithm Analysis and Optimization (24 – 25 ก.ค. 62)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ Algorithms for Graph Theory และ Algorithm Analysis and Optimization วันท่ี 24 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Read more

สอบจบวิทยานิพนธ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง นิสิต ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (17 มิ.ย. 62)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปลงข้อความเป็นพิกัดภูมิศาสตร์สำหรับที่อยู่ในประเทศไทย โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 –

Read more