สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การประเมินอัลกอริทึมทางพัันธุกรรมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษาเขื่อนภูมิพล โดย นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายวิเชพ ใจบุญ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์และประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต๊ก เพื่อบรรเทาปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภัยคุกคามของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ โดย นายวิเชพ ใจบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา

Read more

อบรม LINE Creators Market REGIONAL WORKSHOP 2019

เปิดรับสมัครแล้ว “กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะการสร้างสติกเกอร์ขั้นพื้นฐาน”   ชื่องาน: LINE Regional Workshop 2019 วัตถุประสงค์ : พัฒนาทักษะการสร้างสติ๊กเกอร์ขั้นพื้นฐาน ให้นักศึกษาหรือบุคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างสติ๊กเกอร์แบบพื้นฐาน พื้นฐานผู้เรียน  : มีความรู้เบื้องต้นในการทำงานกราฟฟิกด้วยphotoshop มีความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมที่ใช้เรียน :   Adobe Photoshop, Clip

Read more