สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายวิเชพ ใจบุญ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์และประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต๊ก เพื่อบรรเทาปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภัยคุกคามของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
โดย นายวิเชพ ใจบุญ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ กรรมการและเลขานุการ