สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การประเมินอัลกอริทึมทางพัันธุกรรมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษาเขื่อนภูมิพล
โดย นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม SC2-407 (ชั้น 4) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย กรรมการ
ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ กรรมการและเลขานุการ