CSIT Coding Contest ครั้งที่ 3

โครงการ CSIT Coding Contest การแข่งขันเขียนโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เราเปิดโอกาสให้ นิสิตทุกคน จากทุกคณะ ทุกภาควิชา ได้มาประลองฝีมือการเขียนโปรแกรมไปด้วยกัน

ซึ่งการแข่งขันวันที่ 8 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://csit.nu.ac.th/csitcodingcontest/