การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 15

NU Research and Innovation Towards Sustained Society

ซึ่งมีหัวข้อการนำเสนอทั้งหมด 7 หัวข้อ

โดยจัดงานวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

*หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 15 กันยายน 2562

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/