ยินดีกับ ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า ที่ไดัรับรางวัล Best paper

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า ที่ไดัรับรางวัล Best paper ในงาน ICICIC2019

ซึ่งการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

The 14th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2019)

ระหว่างวันที่  26-29 สิงหาคม 2019 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ชื่อเรื่อง “Dynamic Incident Reporting and Warning System for Safe Drive

โดยมีผู้ร่วมแต่ง คือ

  • ผศ.ดร.ธนะธร พ่อค้า
  • ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย
  • นายธนกฤต ไกรสิงห์ 59312739 สาขา it ปี 4

เว็บ http://www.icicconference.org/icicic2019/