ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีมาก
รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับดีมาก จำนวน 10 คน ได้แก่
1. นางสาวพิชาศมน ไพรอด
2. นายวสุพล นาคสุทธิ์
3. นายสุรศักดิ์ อาจญาทา
4. นายกฤติน แม้นอินทร์
5. นายณัฐพงศ์ จันต๊ะวงศ์
6. นายวันใหม่ เหียงแก้ว
7. นายวิบูลย์ กลีบโกมุท
8. นางสาวอนัญพร แสงภักดี
9. นายธวัชชัย บุญศรีมา
10. นางสาวนัฐชา รักทอง
รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีมาก จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวปรียารัตน์ กุลจู
2. นางสาวเจนจิรา เกิดบึงพร้าว