ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตภาควิชาฯ ปี พ.ศ. 2562

ตามที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาทุนละ 2,500 บาท

Read more

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”

Read more