โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (30 พ.ย. 2562)

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)

Read more

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต (19 ต.ค. 2562)

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯ โดย 1. อาจารย์วันชนะ จูบรรจง (อาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก) 2. อส.ทพ.หญิง รัสนันท์ ศุขกสิกร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีมาก รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับดีมาก จำนวน 10 คน ได้แก่ 1.

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การประเมินอัลกอริทึมทางพัันธุกรรมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษาเขื่อนภูมิพล โดย นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายวิเชพ ใจบุญ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์และประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต๊ก เพื่อบรรเทาปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภัยคุกคามของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ โดย นายวิเชพ ใจบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา

Read more

อบรม LINE Creators Market REGIONAL WORKSHOP 2019

เปิดรับสมัครแล้ว “กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะการสร้างสติกเกอร์ขั้นพื้นฐาน”   ชื่องาน: LINE Regional Workshop 2019 วัตถุประสงค์ : พัฒนาทักษะการสร้างสติ๊กเกอร์ขั้นพื้นฐาน ให้นักศึกษาหรือบุคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างสติ๊กเกอร์แบบพื้นฐาน พื้นฐานผู้เรียน  : มีความรู้เบื้องต้นในการทำงานกราฟฟิกด้วยphotoshop มีความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมที่ใช้เรียน :   Adobe Photoshop, Clip

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci & IT ในหัวข้อ Agile Project Management (7-8 ก.ย. 62)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci & IT ในหัวข้อ Agile Project Management วิทยากรโดย : Charles Allen วันที่ 7 –

Read more

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “แนะแนววิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ” (15 ก.ค. 62)

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “แนะแนววิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ” วิทยากรโดย คุณประดิษฐ์ กันไชย รองผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา

Read more

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย” (6 ก.ค. 62)

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย” วิทยากรโดย : คุณอรรคเดช พิมพา จากบริษัท HP Aluba วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ Algorithms for Graph Theory และ Algorithm Analysis and Optimization (24 – 25 ก.ค. 62)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ Algorithms for Graph Theory และ Algorithm Analysis and Optimization วันท่ี 24 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Read more