iRoom ระบบค้นหาข้อมูลห้อง อาคาร SC2

ข้อมูลค้นหาห้องอาคาร SC2 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลทั้งห้องเรียนห้องพักอาจารย์ทั้ง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ  สามารถเข้าไปใช้ได้ที่ https://csit.nu.ac.th/iroom/

Read more

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตภาควิชาฯ ปี พ.ศ. 2562

ตามที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาทุนละ 2,500 บาท

Read more

รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more

รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more

รับสมัครนิสิต ป.โท-เอก ปี 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปี 2561 ภาควิชาของเราเปิดรับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียดที่ http://www.admission.nu.ac.th/grad.php  

Read more