รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more

รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more

รับสมัครนิสิต ป.โท-เอก ปี 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปี 2561 ภาควิชาของเราเปิดรับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียดที่ http://www.admission.nu.ac.th/grad.php  

Read more