โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา (30 พ.ย. 2562)

โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-212 (Slope ชั้น 2)

Read more

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต (19 ต.ค. 2562)

โครงการแนะแนวด้านวิชาชีพแก่นิสิต สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯ โดย 1. อาจารย์วันชนะ จูบรรจง (อาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก) 2. อส.ทพ.หญิง รัสนันท์ ศุขกสิกร

Read more

ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าแชมป์การแข่งขัน LINE Hack 2019

นิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน LINE Hack 2019 ที่บริษัท LINE ประเทศไทย โดยแต่ละทีมจะมีเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาแชทบอทภายใต้เทคโนยีของ LINE ในทีมมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบไปด้วย นิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 คน นางสาวพิชาศมน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับดีมาก รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดมาตรฐานความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับดีมาก จำนวน 10 คน ได้แก่ 1.

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การประเมินอัลกอริทึมทางพัันธุกรรมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำ : กรณีศึกษาเขื่อนภูมิพล โดย นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา

Read more

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายวิเชพ ใจบุญ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (19 ก.ย. 62)

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบบันทึกเหตุการณ์และประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมของโอเพนสแต๊ก เพื่อบรรเทาปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภัยคุกคามของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ โดย นายวิเชพ ใจบุญ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา

Read more