ทุน ป.เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU)

Read more

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตภาควิชาฯ ปี พ.ศ. 2562

ตามที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาทุนละ 2,500 บาท

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://csit.nu.ac.th/webcsit/wp-content/uploads/2018/11/ocsc2562.pdf

Read more

รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more

รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more