ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด [อาจารย์/นิสิต]

>> สำหรับอาจารย์
  • เอกสาร 1
  • เอกสาร 2
>> สำหรับนิสิต
  • เอกสาร 1
  • เอกสาร 2

***********************************************

แบบประเมินออนไลน์ การใช้ห้องเรียนต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
✏️ ห้องศึกษาค้นคว้า SC2-110 (ห้องพี่โอ๊ต พี่ยุทธ)
https://qrgo.page.link/1mZXB
✏️ ห้องเรียนบรรยาย SC2-212 (Slope)
https://qrgo.page.link/G9cdC
✏️ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) SC2-307
https://qrgo.page.link/5SoFs
✏️ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CISCO) SC2-308
https://qrgo.page.link/YpLXr
✏️ ห้องปฏิบัติการแมคอินทอซ (MACLAB)  SC2-313
https://qrgo.page.link/HtE96
✏️ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ทั่วไป) SC2-414
https://qrgo.page.link/FLNPN