F05019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์

F05019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์
Asst. Prof. Dr. Sanya Khruahong

ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)

การศึกษา :
Ph.D. Computer System, University of Technology Sydney (UTS), Australia
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รางวัลที่ได้รับ :
รางวัลงานวิจัยในงานนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. (วิทยานิพนธ์)
รางวัลการนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 5 ปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี 2558
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ 90 ขุนพลพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี 2559

ประสบการณ์การทำงาน:
2541-2542 อาจารย์อัตราจ้าง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544-2546 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเว็บไซต์แผนที่ทุนทางสังคม ของมูลนิธิพัฒนาไท สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2547-2548 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของมูลนิธิพัฒนาไท สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สมาชิกขององค์กร: –

งานทางด้านบริหาร:

รองหัวหน้าภาควิชาฯ (2547-2555)
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ (2561-ปัจจุบัน)

งานทางด้านวิชาการ :
ปี 2546
S. Khruahong, S. Nitsuwat, P. Limmaneepraserth, “Thai Syllable Segementation for Text-to-Speech Synsthesis By using Suited-Syllable-Structure Mapping”, The 3rd International Symposium on Communications andInformation Technologies 2003 (ISCIT2003),Vol II, 3-5 Sep 2003, pp 948-952.

ปี 2550
*สัญญา เครือหงษ์, บุญเสริม สร้างการนอก , พัชรี ศรีสวัสดิ์ ,”ระบบพิจารณาทุนการศึกษาออนไลน์ (Scholarship Online System)”, งานวิทยาศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 1, ม.นเรศวร 15-16 มี.ค. 2550 (โปสเตอร์)

*สัญญา เครือหงษ์, บุญเสริม สร้างการนอก , พัชรี ศรีสวัสดิ์ , “การพิจารณาทุนการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบผสม (Scholarships Decision via Internet by Compound DSS)” ,NCCIT 2007 ,Kmitnb 25-26 พ.ค. 2550

*สัญญา เครือหงษ์, สมพงษ์ พวงมาลัย, เปรมฤดี มิตรชื่น, “ระบบแจ้งเตือนด้วยข้อความเสียงผ่านระบบเครือข่าย Alert System with Voice Message via Network System”.  นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 ม.นเรศวร 28-29 ก.ค. 2550

สัญญา เครือหงษ์ , สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง, “การพัฒนาเกมแนวต่อสู้ โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจิน Fighting Game Development using CDX Engine”, มหาสารครามวิจัยครั้งที่ 3 ม.มหาสารคราม 6-7 ก.ย. 2550

ปี 2551
สัญญา เครือหงษ์, สุรางค์รัตน์ เชาว์โคกสูง , “การพัฒนาเกมแนวต่อสู้โดยใช้ชุดคำสั่งซีดีเอ็กซ์เอนจินและอัลกอริธึมแบบเอ-สตาร์ ” ,  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Kmutnb, กรุงเทพฯ ฉบับที่ 7 ม.ค.-มิ.ย. 2551

สัญญา เครือหงษ์, ชนาธิป โตคำ ณรงค์ศักดิ์ รอดคำทุย, “ระบบวินิจฉัยโรคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้แผนภูมิการวินิจฉัยโรค (คุณหมอออนไลน์)”, NCCIT2008,RMU 23-24 พ.ค. 2551

สัญญา เครือหงษ์, อดิเรก รุ่งรังษี, ณัฐพงศ์ มาเมือง, “ระบบค้นหาสถานที่แบบ 3 มิติ กรณีศึกษา อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”, NCCIT2008,RMU 23-24 พ.ค.

สัญญา เครือหงษ์, ชัชดนัย เนียมคนตรง, “การพัฒนาเกม NU Adventure “, นเรศวรวิจัยครั้งที่ 4 , ม.นเรศวร 28-29 ก.ค. 2551

สัญญา เครือหงษ์, พิทยา บุญผ่อง, กาญจนา เมืองทอง , “การพัฒนาโปรแกรมการสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงพูด”,  มหาวิทยาลัยมหาสารครามวิจัยครั้งที่ 4, ม.มหาสารคราม 4-5ก.ย. 2551

ปี 2552
สัญญา เครือหงษ์, ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล, “การแบ่งคำภาษาไทยโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจในพจนานุกรม”, วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 2 ม.นเรศวร 9-10 มี.ค. 2552

สัญญา เครือหงษ์, จตุพร ดวงปัน, “ระบบธุรกิจการรับจัดงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”,  NCCIT2009, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ KMUTNB 22-23 พ.ค. 2552

ปี 2556

 สัญญา เครือหงษ์, ธนพงศ์ หมีทอง, เพ็ญนภา บุญคล้าย, “โปรแกรมตรวจสอบสถานะการส่ง EMS ของไปรษณียไทย” (โปสเตอร์), วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5 ม.พะเยา 4-5 มี.ค.56

ปี 2561
สัญญา เครือหงษ์. สัญญา จันทา, และสุภาวรรณ จันทร์ไพแสง (2561). “การหาตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมของไอบีคอนสำหรับระบบการนำทางในร่ม”, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปี 2562
Olarik Surinta, Sanya Khruahong (2019), Tracking People and Object for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle using Face and Color Detection, The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology, Nan Province, Thailand (IEEE Xplore)

Winai Wongthai , Sanya Khruahong, Pasathon Srithong, and Muthita Samphao-ngoen (2019), The Development of an Internet of Things Mobile Application for Tracking an Electric Bus in a Campus, The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology, Nan Province, Thailand (IEEE Xplore)

Sanya Khruahong*, Anongporn Salaiwarakul, and Sanya Janta, Engagement Analysis of Facebook Fan Pages in Department of University via a Clustering Method, THE 11TH NATIONAL SCIENCE RESEARCH CONFERENCE (2019) (Oral presentation, only abstract), Bangkok Thailand

 

งานทางด้านการสอน :
Introduction to Computer Information Science
Introductory to Information Systems
Internet Programming
Basic Programming
Information in Security
Multimedia Applications Development
Multimedia and Web Technology

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Ontology
 • Internet of Things (IoTs)
 • Information Retrieval: IR และ Machine Learning
 • Web Application และ Web Technology
 • Mobile Application และ Mobile Technology
 • Augmented Reality: AR
 • Decision Support System
 • Natural Language Processing: NLP
 • Text-to-Speech (TTS) ), Speech-to-Text (STT)
 • Word Segmentation for Speech Synthesizer,Thai Syllable Segmentation for Speech Synthesizer
 • Expert system
 • Multimedia Information Analysis

ติดต่อ :
Email : sanyak@nu.ac.th
Website : http://www.9sanya.com
Tel : 055-261000-4 ต่อ 3263-4
Room : sc2-417

 รางวัลที่ภาคภูมิใจอื่นๆ
o ที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation เรื่อง “แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน”ปี 2551 โดย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
o ที่ปรึกษา รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ “สุดยอดเกมวัฒนธรรม” ชื่อ “เกมถามไทย” โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) 2553
o ที่ปรึกษา รางวัลชมเชยการแข่งขันแอนนิเมชั่น หัวข้อ “เยาวชนกับการมีส่วนร่วมบนเส้นทางประชาธิปไตย” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กตต.) ปี 2554.
o ที่ปรึกษาผ่านเข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย จัดโดย NECTEC
 เรื่อง “โปรแกรมการตัดคำภาษาไทย” โดย นายปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล (NSC12: 2010)
 เรื่อง “พจนานุกรมเสียงสองภาษาสำหรับคนตาบอด” โดย นายณัฐวุฒิ เหมะธุลิน, นส.พัชชามาศ กาแก้ว (NSC14:2012)
 เรื่อง “โปรแกรมใช้งานสังคมออนไลน์สำหรับคนพิการทางด้านร่างกาย” โดย นายวีรยุทธ ชลารักษ์, นายภาณุพงษ์ ดงเย็น, นายสรรค์สรวง รักเสนาะ (NSC14:2012)
o ที่ปรึกษานิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เรื่อง โปรแกรมโซเซียลเน็ตสำหรับคนพิการ ในงานแสดงผลงานนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
o ที่ปรึกษานิสิตได้รับ รางวัลชมเชย เรื่อง โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนตาบอด ในงานแสดงผลงานนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
o ที่ปรึกษา โครงการ EMS Finder โปรแกรมตรวจสอบสถานะการส่ง EMS ของไปรษณียไทย โดย นายธนพงศ์ หมีทอง, นส.เพ็ญนภา บุญคล้าย * ที่มียอดโหลดจาก App Store กว่า 50,000 ครั้ง มีผู้ใช้มากกว่า 25,000 ต่อวัน เคยติดชาร์ตอันดับหนึ่งของ หมวด Life Style ใน App Store ของประเทศไทย
o ที่ปรึกษาร่วมในชมรมนักพัฒนาซอฟท์แวร์รุ่นเยาว์ เพื่อผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม ค่าย Young Webmaster Camp ของสมาคมเว็บไซต์ไทย ซึ่งจัดใน มหาวิทยาลัยนเรศวร มา 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2553-2555
o รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นที่สร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554