สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก)

: : คำชี้แจง : :

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตทุกคนให้เป็นตามกรอบเวลาของหลักสูตร ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ได้มีมติให้นิสิตปัจจุบันทุกคนวางแผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้นิสิตส่งแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

     [1] แบบฟอร์ม GT-CSIT-01 แผนการดำเนินงาน – กำหนดให้ส่งภายในสัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละภาคการศึกษา 
     [2] แบบฟอร์ม GT-CSIT-02 ผลการดำเนินงาน – กำหนดให้ส่งภายในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา
     [3] แบบฟอร์ม GT-CSIT-03 เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ – กำหนดให้ส่งภายใน 1 เดือน ก่อนส่งเอกสารให้บัณฑิตวิทยาลัย

ทั้ง 3 แบบฟอร์ม จะต้องได้รับการรับรองโดย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จะให้เริ่มการวางแผนและรายงานผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2

 

: : หมายเหตุ : :

ขอให้นิสิตนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ นายยุทธพงษ์ คงถาวร (พี่ยุทธ) ห้อง SC2-110 (ชั้น 1) [ภายในกรอบเวลาที่กำหนด]

 

+ + + แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน + + +
: : เอกสารแบบฟอร์ม (ไทย) : :     

     [ ] แนวปฏิบัติสำหรับการแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา > CLICK

     [ ] GT-CSIT-01 [แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา] > CLICK

     [ ] GT-CSIT-02 [รายงานผลการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา] > CLICK

     [ ] GT-CSIT-03 [เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา] > CLICK

 

: : FORM (ENG) : :

     [ ] GT-CSIT-01 Thesis Plan Form for Graduate Study (Beginning of the term) > CLICK

     [ ] GT-CSIT-02 Thesis Plan Form for Graduate Study (End of the term) > CLICK

     [ ] GT-CSIT-03 Form for proposing the thesis’s exam committee (Graduate Study) > CLICK