001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

(Introduction to Computer Information Science) หน่วยกิต 3(2-2-5)

นิสิตสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ก่อนเข้าเรียน

Website :  https://csit.nu.ac.th/webcsit/introcom/
โหลด>> Course Outline
facebook :> https://www.facebook.com/zogzagmornor
class start:> http://www.classstart.org/

>> เอกสารบรรยาย
   >>1. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีจากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต PDF
   >>2. คอมพิวเตอร ฮาร์ดแวร์
   >>3. คอมพิวเตอร ซอฟท์แวร์ PDF
   >>4. ระบบจำานวนและรหัสข้อ้อมูลทางคอมพิวเตอร์ PDF
   >>5. วิธีการทำงานคอมพิวเตอร์ PDF
   >>6. พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ PDF
   >>7.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประยุกต์ใช้งาน PDF
   >>8. ความเสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ PDF
   >>9. ข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางคอมพิข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ PDF
   >>10. ระบบสารสนเทศ PDF
   >>11. สื่อผสม (Multimedia) PDF
   >>12. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมของมน PDF

 

>> เอกสารห้องปฏิบัติการ
   >> 1. การใช้คอมพิเวตอร์และระบบปฏิบัติการ Windows PDF
   >> 2. การใช้อินเทอร์เน็ต PDF
   >> 3. สืบค้น Internet PDF
   >> 4. การใช้โปรแกรมประเภท Word ครั้งที่ 1 PDF
   >> 5.การใช้โปรแกรมประเภท Word ครั้งที่ 2 PDF
   >> 6. การใช้โปรแกรมประเภท Excel ครั้งที่ 1 PDF
   >> 7. การใช้โปรแกรมประเภท Excel ครั้งที่ 2 PDF
   >> 8. การใช้โปรแกรมประเภท PowerPoint ครั้งที่ 1 PDF
   >> 9. การใช้โปรแกรมประเภท PowerPoint ครั้งที่ 2 PDF
   >> 10. การใช้โปรแกรมแต่งภาพ PhotoShop ครั้งที่ 1 PDF | Images
   >> 11. การใช้โปรแกรมแต่งภาพ PhotoShop ครั้งที่ 2 PDF | Images
   >> 12. การเผยแพร่สื่อทางเว็บ ครั้งที่ 1 PDF
   >> 13. การเผยแพร่สื่อทางเว็บ ครั้งที่ 2 PDF