รายการเครือข่ายความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU)

1. โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC)
The ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2)
ลงนามกับ 34 สถาบัน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสาร

2. MOU กับ Korean Society for Internet Information (KSII)  
ลงนามระหว่าง Naresuan University กับ Korean Society for Internet Information ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เอกสาร

3. การจัดทำ Dashboard สำหรับระบบบริหารและติดตามในโครงการ GNSS
ลงนามระหว่าง บริษัทอัฟวาแลนด์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (เวอร์ชั่น 1) เอกสาร