สำหรับนิสิต ปี 3-4

: : สำหรับรายวิชา : :

          [>] สัมมนา  (254491 , 273491)

          [>] การศึกษาอิสระ  (254493 , 273493)

          [>] วิธีการวิจัยและการทำโครงงาน  (254495 , 273495)

          [>] สหกิจศึกษา  (254496 , 273496)

          [>] วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  (254497 , 273497)

[>>] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานวิทยานิพนธ์และสหกิจศึกษา [iSearch]

[>>] ระบบประเมินรายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี [csitEvaluation]

[>>] คู่มือการทำเล่มรายงาน

[>>] Powerpoint template by CSIT

[>>] TemplatePosterCSIT

ขอให้นิสิตดู VDO เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์