สำหรับนิสิต ปี 3-4

: : สำหรับรายวิชา : :

          > สัมมนา  (254491 , 273491)

          > การศึกษาอิสระ  (254493 , 273493)

          > วิธีการวิจัยและการทำโครงงาน  (254495 , 273495)

          > สหกิจศึกษา  (254496 , 273496)

          > วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  (254497 , 273497)

>> ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานวิทยานิพนธ์และสหกิจศึกษา [iSearch]

>> ระบบประเมินรายวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี [csitEvaluation]

>> คู่มือการทำเล่มรายงาน

>> Powerpoint template by CSIT

>> TemplatePosterCSIT

ขอให้นิสิตดู VDO เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์