Breaking News

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่จะมาศึกษาดูงานที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

รับสมัครรอบ TCAS’66 รอบที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครรอบ TCAS’66 TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio

รับสมัครรอบ TCAS’66 รอบที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครรอบ TCAS’66 TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio