ขอแสดงความยินดีกับ หัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

AI FOR THAI

 เรียนเชิญนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งมือใหม่มือเก๋า เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2567 เป็นการแข่งขัน on-site ที่อาคารสราญวิทย์ (ตึก12) ห้อง SD601 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในโจทย์การพัฒนาแอปพลิเคชันประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI application) โดยใช้ AIFORTHAI เป็นหลักในการพัฒนา ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ผ่านหรือไม่ผ่านการอบรม AIFORTHAI มาก่อนสมัครได้ทั้งหมด สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 21…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นายกังหัน แสงอรุณ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ ELP 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎 𝙊𝙋𝙋𝙊𝙍𝙏𝙐𝙉𝙄𝙏𝙔#2 (2024) ในการแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบระดับประเทศนายกังหัน แสงอรุณ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือกให้เป็น 2 ใน 26 ตัวแทนภาคเหนือโดยจะเข้าแข่งขัน Pitching รอบระดับประเทศ (Final Round)ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะคัดเลือกนิสิตจากทั่วประเทศกว่า 80 คน…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ป.โท นายนิติกร บุญมี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนายนิติกร บุญมี นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2567ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

สอบจบวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นายอนุรักษ์ นันตา

ประชาสัมพันธ์การสอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง ระบบถ่ายโอนข้อมูลแบบกึ่งปิด(SEMI-CLOSED DATA TRANSFER SYSTEM) โดย นายอนุรักษ์ นันตาอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

สอบจบวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นายธนกฤต ไกรสิงห์

ประชาสัมพันธ์การสอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง ระบบตรวจจับและพยากรณ์การรั่วของท่อลมในไลน์การผลิตท่อโดยใช้เทคโนโลยีเอดจ์คอมพิวติ้งและการเรียนรู้เชิงลึก(A SYSTEM FOR DETECTION AND PREDICTION OF LEAKS IN AIR PIPE USING EDGE COMPUTING AND DEEP LEARNING) โดย นายธนกฤต ไกรสิงห์อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567…

สอบจบวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นายชมพูนิกซ์ เตียวเจริญพร

ประชาสัมพันธ์การสอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง การยกระดับความปลอดภัยในการบริการส่งอาหาร(ON ESCALATING SECURITY IN FOOD DELIVERY SERVICE) โดย นายชมพูนิกซ์ เตียวเจริญพรอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก นายปราโมทย์ สิทธิจักร

ประชาสัมพันธ์การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง กลยุทธ์การเลือกเครื่องลูกข่ายและรวมแบบจำลองด้วยวงล้อรูเล็ต เพื่อปรับปรุงความเร็วในการลู่เข้าในกระบวนการเรียนรู้แบบสหพันธ์ โดย นายปราโมทย์ สิทธิจักรอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์

อบรมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โดยงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) กำหนดจัดการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567” ขึ้น

ผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา

ผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา เพื่อประกวดผลงานสหกิจศึกษาโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ปีการศึกษาที่ 2/2566วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร