Breaking News

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐวดี หงส์บุญมี

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า”

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ผลงานสหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ