ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ป.โท นายนิติกร บุญมี

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับนายนิติกร บุญมี นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2567ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

สอบจบวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นายอนุรักษ์ นันตา

ประชาสัมพันธ์การสอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง ระบบถ่ายโอนข้อมูลแบบกึ่งปิด(SEMI-CLOSED DATA TRANSFER SYSTEM) โดย นายอนุรักษ์ นันตาอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

สอบจบวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นายธนกฤต ไกรสิงห์

ประชาสัมพันธ์การสอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง ระบบตรวจจับและพยากรณ์การรั่วของท่อลมในไลน์การผลิตท่อโดยใช้เทคโนโลยีเอดจ์คอมพิวติ้งและการเรียนรู้เชิงลึก(A SYSTEM FOR DETECTION AND PREDICTION OF LEAKS IN AIR PIPE USING EDGE COMPUTING AND DEEP LEARNING) โดย นายธนกฤต ไกรสิงห์อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567…

สอบจบวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท นายชมพูนิกซ์ เตียวเจริญพร

ประชาสัมพันธ์การสอบจบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง การยกระดับความปลอดภัยในการบริการส่งอาหาร(ON ESCALATING SECURITY IN FOOD DELIVERY SERVICE) โดย นายชมพูนิกซ์ เตียวเจริญพรอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะธร พ่อค้า วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น.ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก นายปราโมทย์ สิทธิจักร

ประชาสัมพันธ์การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง กลยุทธ์การเลือกเครื่องลูกข่ายและรวมแบบจำลองด้วยวงล้อรูเล็ต เพื่อปรับปรุงความเร็วในการลู่เข้าในกระบวนการเรียนรู้แบบสหพันธ์ โดย นายปราโมทย์ สิทธิจักรอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์

ผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา

ผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา เพื่อประกวดผลงานสหกิจศึกษาโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ปีการศึกษาที่ 2/2566วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ปี 2567

สมัครเรียน ปริญญาโท-เอก ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 🧡– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 💜สมัครวันนี้ ถึง 17 พ.ค. 2567สมัครที่ https://graduate.nu.ac.th/ข้อมูลหลักสูตร https://csit.nu.ac.th/ สอบถามโทร 055-963262

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นายวรพิชญา บุญแต้ม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนายวรพิชญา บุญแต้ม นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับการแข้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรมลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันรักษาสมุนไพรด้วยเสียง (Herbal Treatment Application by VOICE)”

ขอแสดงความยินดีนิสิต ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบนวัตกรรมระดับดีมาก(VERY GOOD)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัญพร ยอยยิ้ม และ นายปรมินทร์ สุนันท์ เรื่อง : การพัฒนาเกม 2 มิติ แนวผจญภัย ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบนวัตกรรมระดับดีมาก (VERY GOOD) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC 2024) วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์