ยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) งปม.2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่ได้รับทุนโครงการวิจัย (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร NDE

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับเกียรติบัตร ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาด ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Smart Farm ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฯ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ การเชิดชูเกียรติ ที่ปรึกษาผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ นางสาวณัฐญากร มีอัฐมั่น นางสาวนภัสกร เจริญศิลป์ นางสาวปัณฑิตา บุราณคำ นางสาวรติพร คลังบุตร นายวรมินทร์ พรมศักดิ์ นางสาวกาญจนา รอดศรี นายชุติพนธ์ สายสนองยศ นางสาวพรรณนิศา เหล็กเพ็ชร นางสาวนุชนาฏ…

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยฯ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ด้วย Firebase Cloud Firestore”

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล NoSQL ด้วย Firebase Cloud Firestore”   วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. (แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS-Teams)…