การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.เอก นายปราโมทย์ สิทธิจักร

ประชาสัมพันธ์การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่อง กลยุทธ์การเลือกเครื่องลูกข่ายและรวมแบบจำลองด้วยวงล้อรูเล็ต เพื่อปรับปรุงความเร็วในการลู่เข้าในกระบวนการเรียนรู้แบบสหพันธ์ โดย นายปราโมทย์ สิทธิจักรอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม SC2-106 (ชั้น 1) อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์

ผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา

ผลการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา เพื่อประกวดผลงานสหกิจศึกษาโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ปีการศึกษาที่ 2/2566วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ปี 2567

สมัครเรียน ปริญญาโท-เอก ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 🧡– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 💜สมัครวันนี้ ถึง 17 พ.ค. 2567สมัครที่ https://graduate.nu.ac.th/ข้อมูลหลักสูตร https://csit.nu.ac.th/ สอบถามโทร 055-963262

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นายวรพิชญา บุญแต้ม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนายวรพิชญา บุญแต้ม นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ได้รับการแข้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรมลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันรักษาสมุนไพรด้วยเสียง (Herbal Treatment Application by VOICE)”

ขอแสดงความยินดีนิสิต ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบนวัตกรรมระดับดีมาก(VERY GOOD)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัญพร ยอยยิ้ม และ นายปรมินทร์ สุนันท์ เรื่อง : การพัฒนาเกม 2 มิติ แนวผจญภัย ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบนวัตกรรมระดับดีมาก (VERY GOOD) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC 2024) วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

ขอแสดงความยินดีนิสิต ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายระดับดีมาก(VERY GOOD)

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐชนน พงษ์รัตนานุกุล และ นายศักดิ์ด่ กลิ่นบุญ เรื่อง : เว็บไซต์วัดระดับคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายระดับดีมาก (VERY GOOD) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC 2024) วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

ขอแสดงความยินดีนิสิต ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริสรา ม่วงขำ เรื่อง : ระบบช่วยตัดสินใจเลือกพฤติกรรมการใช้เวลาว่างสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่ง ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC 2024) วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เทวิน ธนะวงษ์

ขอแสดงความยินดี นายสรวัตร ประภานิติเสถียร นิสิต ป.เอก

ขอแสดงความยินดี นายสรวัตร ประภานิติเสถียรนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีนิสิต ได้รับรางวัลได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายระดับดี(GOOD)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิจิตรา พฤกษะวัน เรื่อง : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายระดับดี (GOOD) การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC 2024) วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เทวิน ธนะวงษ์